Regulamin – Her Impact Store

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU HER IMPACT STORE


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu Produktów, Produktów Cyfrowych i Usług za pośrednictwem platformy HER IMPACT STORE dostępnej pod adresem: www.heripact.store
 2. Właścicielem platformy HER IMPACT STORE jest HER IMPACT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Boya – Żeleńskiego nr 4a lok 62, 00-621 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000811083, NIP 5252805817, REGON 384762005, o kapitale zakładowym: 5 350,00 zł. 
 3. Szczegółowe informacje dotyczące Produktów i Produktów Cyfrowych znajdują się na platformie HER IMPACT STORE.
 4. Kupujący dokonując zamówienia za pośrednictwem platformy HER IMPACT STORE oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz w pełni akceptuje jego treść. 
 5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych oraz Ustawy o Prawach Konsumenta. 

 2. DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu stosuje się następujące Definicje: 

 • Sprzedawca – oznacza spółkę HER IMPACT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Boya – Żeleńskiego nr 4a lok 62, 00-621 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000811083, NIP 5252805817, REGON 384762005, o kapitale zakładowym: 5 350,00zł;
 • Kupujący – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zawierającą Transakcje za pośrednictwem Platformy;
 • Platforma – oznacza platformę HER IMPACT STORE, znajdującą się pod adresem www.herimpact.store;
 • Produkt – oznacza towar będący przedmiotem Transakcji, dostępne na Platformie;
 • Produkt Cyfrowy – oznacza e-booki oraz szkolenia w formie materiałów wideo dostępne na Platformie;
 • Formularz Zamówienia – oznacza Usługę Elektroniczną, formularz dostępny na Platformie;
 • Konsultacja – oznacza usługę świadczenia konsultacji ze za pośrednictwem Platformy, w tym również przeprowadzanie testów kompetencyjnych; 
 • Konsument – oznacza Konsumenta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 • Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
 • Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych – oznacza Ustawę z dnia 4 litego 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.);
 • Ustawa o Prawach Konsumenta – oznacza ustawę z dnia 20 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.);
 • Przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://herimpact.store/pages/regulamin-1;
 • Zakup – oznacza zawarcie umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawartą na odległość, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o Prawach Konsumenta, pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, dotyczącą Produktu lub Produktu Cyfrowego. 
 • Zamówienie-oświadczenie woli Kupującego wyrażające bezpośrednią wolę dokonania Zakupu, określającej rodzaj i liczbę Produktów, które Kupujący zamierza nabyć na Platformie, stanowiące ofertę Kupującego.

Wszelkie definicje zawarte w liczbie pojedynczej obejmują swoim znaczeniem liczbę mnogą i odwrotnie.

 

 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE 

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy to:

 • komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • aktualna wersja przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox; Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge;
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript. 
 • Kupujący obowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy, twórców produktów, produktów cyfrowych oraz osób trzecich.
 • Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych osobowych które umożliwiają korzystanie z Platformy zgodnie z prawdą.
 • Zabronione jest zamieszczanie na Platformie treści o charakterze bezprawnym i wulgarnym. Sprzedawca zastrzega możliwość niepublikowania lub usuwania takich treści bez uprzedniej zgody Kupującego, będącego ich autorem. 
 • Jeżeli treści wprowadzone przez Kupującego na Platformie lub na kontach Sprzedawcy w social mediach tj. komentarze lub oceny dotyczące Produktów lub Produktów Cyfrowych, stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Kupujący udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Sprzedawcę z tych utworów w szczególności publikacje tych utworów na Platformie oraz w social mediach i materiałach reklamowych Sprzedawcy. 

 

4. USŁUGI ELEKTRONICZNE 

 • Platforma oferuje następujące usługi elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter. 
   1. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter czasowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia lub z chwilą zaprzestania korzystania z Formularza Zamówienia przez Kupującego. 
 • Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Kupującego lub po podaniu adresu poczty elektronicznej (e-mail), na który ma zostać przesłany Newsletter. Kupujący ma możliwość w dowolnej chwili, bez podania przyczyny wypisać się z Newslettera (rezygnacja z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
 •  

  5. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu zamówienia przez Kupującego, za pomocą Formularza Zamówień dostępnego na Platformie, zgodnie z §4 pkt 2. Regulaminu.
  2. Ceny Produktów oraz Produktów Cyfrowych widoczne na Platformie podane są w złotych polskich. Ceny uwzględniają podatki. Do ceny Produktów należy doliczyć koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) z wyłączeniem odbioru własnego. 
  3. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie złożenia Zamówienia. 
  4. Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Kupującego potwierdzenia sprzedaży Produktów na podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia e-mail.  
  5. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Produktu Cyfrowego, Kupujący otrzyma link do niego link w ciągu 1 dnia kalendarzowego. Produkty Cyfrowe w postaci kursu video będą udostępniane Kupującemu bezterminowo, bez możliwości ich pobrania.  W celu pobrania Produktu Cyfrowego w formie pliku PDF należy kliknąć pole „Pobierz”.

   6. ZAWARCIE UMOWY O KONSULTACJE 

  1. Zawarcie Umowy o świadczenie usługi Konsultacji pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim wybraniu rodzaju konsultacji, konsultanta oraz terminu, zgodnie z dostępnością widoczną na platformie HER IMPACT STORE.
  2. Umowa o świadczenie usługi Konsultacji zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Sprzedającego drogą e-mail potwierdzenia rezerwacji terminu oraz zapłaty ceny przez Uczestnika.
  3. Umowa o świadczenie Usługi Konsultacji ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas realizacji Konsultacji. 
  4. Konsultacje odbywają się w terminie zarezerwowanym przez Kupującego i potwierdzonym przez Sprzedającego. 
  5. W celu realizacji Konsultacji, Sprzedawca prześle Kupującemu drogą korespondencji e-mail, na adres wskazany przez Sprzedającego wszelkie niezbędne informacje dotyczące Konsultacji, w tym sposobu jej przeprowadzenia. 
  6. Konsultacje przeprowadzane będą za pośrednictwem aplikacji Zoom lub innej aplikacji dostępnej online. 
  7. W przypadku niestawienia się przez Kupującego na Konsultacje w wykupionym terminie, Konsultacje przepadają, a cena nie podlega zwrotowi. 
  8. Wszelkie prawa autorskie (materialne i osobiste) do przekazanych Kupującemu materiałów dydaktycznych (jeśli takie występują) są własnością Sprzedającego lub osoby trzeciej, której te prawa przysługują. 


  7. PŁATNOŚCI 

  Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:

  • płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Stripe.com. Regulamin Stripe określający zasady dokonywania płatności jest dostępny dla Kupującego na stronie www.stripe.com.
  •  płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.com/pl,  rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są w oparciu o wybór Kupującego. Podmiotem odpowiedzialnym jest spółka PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 779236987;

   8. WYSYŁKA 

  1. Wysyłka Produktów do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty wysyłki widoczne są w trakcie składania Zamówienia. 
  2. Odbiór osobisty Produktu przez Kupującego jest bezpłatny.
  3. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następującą formę dostawy:
  • dla Produktów – przesyłka kurierska lub odbiór osobisty;
  • dla Produktów Cyfrowych – przesyłka elektroniczna poprzez udostępnienie linku;
  1. Wysyłka Produktów na terenie Polski nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od zaksięgowania środków uiszczonych przez Kupującego tytułem zapłaty za Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży na koncie Sprzedawcy. 
  2. W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru w terminie 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie Produktu lub w Zamówieniu został wskazany inny termin. 


  9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1.  Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostawy Produktu.

   2.     Koszt zwrotu produktu, zwracanego z tytułu odstąpienie od umowy, o którym mowa w punkcie 1 pokrywa Kupujący.

   3.     Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedającego albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@herimpact.store;

   4.     Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Kupujący będący konsumentem może skorzystać z wzoru, jednak nie jest to obligatoryjne.

   5.     Bieg terminu odstąpienia rozpoczyna się od momentu dostarczenia Produktu.

   6.     W przypadku odstąpienia przez Kupującego będącego konsumentem od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

   7.     W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia od Kupującego o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Kupującemu płatności z tytułu nabycia Produktu (z wyjątkiem kosztów dostawy i zwrotu Produktu, do których poniesienia zobowiązany jest Kupujący).

   8.     Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego środka płatności, jaki wykorzystał Kupujący. Sprzedawca może wstrzymać się ze wzorem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

   9.     Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny. 

  10. REKLAMACJE

  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

  Reklamacje należy składać: 

  • pisemnie na adres Sprzedającego;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@herimpact.store
  • Reklamacja powinna zawierać:
  • dane kontaktowe osoby składającej reklamacje;
  • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności: rodzaj, datę i okoliczności wystąpienia wady;
  • żądanie dotyczące rekompensaty za wystąpienie szkody, w szczególności Kupujący może żądać usunięcia wady, wymiany Produktu lub Produktu Cyfrowego na wolny od wad (nie dotyczy kursów), obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy (odstąpienie od umowy).
  • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego  niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższy, terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 
  • Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres siedziby Sprzedawcy. 
  • Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, gdy Produkt, Produkt Cyfrowy albo Konsultacje nie spełniają wyłącznie indywidualnych oczekiwań Kupującego.


  11.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  Kupujący będący konsumentem może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozwiązywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
  • złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektowa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
  • pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  • Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

   12. UTWORY CYFROWE I LICENCJA

  Niniejszy punkt dotyczy wyłącznie Produktów Cyfrowych, tj. produktów stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy bądź innym podmiotom.

  W kwestia nieuregulowanych w niniejszym punkcie zastosowanie mają pozostałe Punkty Regulaminu.

  Korzystanie przez Kupującego z Produktu stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest dla własnego użytku Kupującego, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.

  W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawa Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Kupujący nie jest uprawniony do udostępniania Produktu Cyfrowego osobom trzecim.

  Z chwilą dokonania płatności Kupującemu zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: 

  • wielokrotnego pobrania Produktu i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera (dotyczy wyłącznie Produktu, z możliwością jego pobrania); 
  • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie; 
  • trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Kupujący w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Kupujący nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Produktu, w tym najmu Produktu lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu oraz (3) do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentom w odniesieniu do produktów cyfrowych tj. e-booków. 

   

  13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.

  Wszelkie spory związane z Platformą lub umowami zawieranymi za pośrednictwem Platformy, będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2021 r.

   

   

   

   

   

  FORMULARZ ZWROTU  IMIĘ I NAZWISKO:

  NUMER ZAMÓWIENIA:

  E-MAIL:

  NUMER TELEFONU: 

  DATA ZAKUOU: 

  DATA ZWROTU:

   

  NUMER KONTA DO ZWROTU ŚRODKÓW:

  PRZYCZYNA ZWROTU: 

   

  OPIS PRODUKTU/RODZAJ I TERMIN KONSULTACJI:  Oświadczam, odstępuje od umowy sprzedaży Produktu/ Produktu Cyforowego / Umowy o świadczenie usługi Konsultacji opisanej/opisanego w niniejszym formularzu. Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrot należnej kwoty na w/w numer konta.  ______________________