Polityka prywatności – Her Impact Store

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 HER IMPACT STORE HER IMPACT Sp. z. o. o. (dalej: „Administrator”) przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami krajowymi. 


Niniejsze polityka prywatności przedstawia najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), w szczególności określa: 

 • Kto jest administratorem danych osobowych;
 • Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych osobowych;
 • Kto będzie odbiorcą danych osobowych;
 • Przez jaki okres będą przetwarzane dane osobowe; 
 • Jaki przysługują Państwu prawa, wynikające z RODO; 
 • Prawo do wniesienia skargi. 


ADMINISTRATOR DANYCH:


Administratorem danych osobowych jest HER IMPACT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Tadeusza Boya – Żeleńskiego nr 4a lok 62, 00-621 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000811083, posiadającej numer NIP 5252805817 oraz numer REGON 384762005, o kapitale zakładowym: 5 350,00 zł. 


W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z nami za pomocą e-maila na adres: contact@herimpact.store .


CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE: 


Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 

 1. Zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usług/dostawę towarów na podstawie: 
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
 1. Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie: 
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 1. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: 
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
 1. Rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).
 1. Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),
 1. Prowadzenia marketingu produktów i usług własnych, a także produktów i usług firm współpracujących z Administratorem na podstawie: 
 • art. 6 ust 1 lit f RODO (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na prowadzeniu marketingu bezpośredniego),
 • art. 6 ust 1 lit a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Państwa dane będą przekazywane (lub w odpowiednich sytuacjach powierzane): 

 • dostawcom usług pocztowych i kurierskich, 
 • dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem Administratora, w szczególności wspierających funkcjonowanie platformy HER IMPACT STORE, 
 • dostawcom usług w zakresie hostingu i poczty elektronicznej; 
 • agencjom marketingowym; 
 • podmiotom świadczącym usługi prawne i księgowe, 
 • dostawcom usług płatniczych; oraz
 • osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

Państwa dane, co do zasady nie będą przekazywane tzw. państwom trzecim tj. państwom, których siedziba znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej: „EOG”), jednak w związku z wykorzystywaniem narzędzi dostarczanych przez w/w podmioty, może dojść do przekazania Państwa danych do państw, których siedziba znajduje się poza EOG. Każdy z w/w podmiotów,  stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

CZAS PRZETWARZANIA: 

Państwa dane będą przetwarzane przez następujący okres: 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 • przez okres korzystania z platformy HER IMPACT STORE, w zakresie w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia konkretnej usługi i wykonania zobowiązań Administratora, 
 • przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, 
 • do czasu zgłoszenia sprzeciwu dot. przetwarzania danych, o którym mowa poniżej, 
 • w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, 
 • w celu rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg, przez okres 1 roku od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia.

PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO:      

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie informacje o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-13 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:               Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązywania się przez Administratora z obowiązków określonych przez przepisy prawa powszechnego. W pozostałym zakresie (np. w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne. 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI: 

Osobie, której dane są przetwarzane przez HER IMPACT Sp. z o. o., przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie informacje dotyczące złożenia skargi dostępne są pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi